Obchodní podmínky

Preambule

V rámci našich Služeb webu propojujeme Hosty s Hostiteli, nejsme zprostředkovatel služeb nebo prodeje zboží Hostitele, nemáme právo jednat ani jménem Hostitele, ani Hosta. Za komerční vztah mezi Hostitelem a Hostem neneseme žádnou odpovědnost, tedy nemáme ani žádnou formu exkluzivity. Naším cílem je vytvořit platformu a základní pravidla podporující rozvoj nových karavanistických stání v rámci agroturistiky.

I tyto obchodní podmínky je třeba číst tak, že naším cílem není nastavení a vymáhání striktních pravidel, ale nastavení modelu, ve kterém budou umět Hostitelé správně nabízet služby, které osloví Hosty. Chceme aby počet Hostů rostl a aby se na oblíbená místa vraceli. 

Nechceme diktovat pravidla podnikání Hostiteli ani mu vnucovat podmínky. Co si Hostitel s Hostem domluví, je založeno jen na svobodné vůli  těchto dvou stran s jedinou výjimkou, a tou jsou základní pravidla Služeb Hostitele a Chování Hosta, aby obě strany měly dopředu jasno, na co se mohou spolehnout. Co si kdo domluví nad rámec těchto podmínek, je jen již na nich.

Hostitel i Host jsou povinni se s těmito podmínkami, které jsou součástí registrace, závazně seznámit a přijmout je. 

Poskytovatel služeb

Poskytovatelem služeb webu je Klára Hájek Velinská, IČO: 69185182, Za Humny 497, Nehvizdy 250 81, Česká republika, není plátce DPH

Hostitel

Jako Hostitel je označována fyzická nebo právnická osoba registrovaná na webu CESTUJ-OCHUTNEJ.CZ, která prostřednictvím webu CESTUJ-OCHUTNEJ.CZ nabízí – za dodržení stanovených podmínek  možnost stání pro karavany, přívěsy, obytné automobily pro Hosty.

Host

Jako Host je označovaná fyzická osoba registrovaná na webu CESTUJ-OCHUTNEJ.CZ, která má zájem využívat nabízené Služby Hostitele.

Služby webu

Jako Služby webu jsou označovány služby Poskytovatele webu, které spočívají v :

 • úpravě a publikaci informací zadaných Hostitelem o nabídce Hostitele všem Hostům na webu CESTUJ-OCHUTNEJ.CZ, přičemž především v případě neúplných, zavádějících, klamavých informací není povinen Poskytovatel zveřejnit informace zadané Hostitelem,
 • podávání pravdivých informací o Hostitelích a jejich nabídce, včetně svých recenzí a recenzí Hostů,
 • vydávání a zasílání identifikačních samolepek pro místa v nabídce Hostitele,
 • vydávání a zasílání identifikačních samolepek pro vozidla Hostů,
 • poskytování co nejširších a aktuálních informací o Hostitelích, jakožto zajímavých destinacích pro Hosty
 • aktualizaci informací na základě vlastních zjištění, podnětů Hostů a Hostitelů,
 • marketingové činnosti směřující k trvalému růstu počtu Hostů a Hostitelů,
 • údržbě a rozvoji obchodního modelu CESTUJ-OCHUTNEJ.CZ,
 • nestranná pomoc při řešení sporů Hostitelů a Hostů.

 

Poskytovatel služeb je oprávněn:

 • odstranit zavádějící informace Hostitele nebo ukončit jeho členství, o této skutečnosti i důvodech, které k tomu vedly, je Hostitel vždy informován,
 • ukončit členství Hosta a vždy ho o této skutečnosti a důvodech informovat, všechny údaje Hosta budou z databáze odstraněny a Hostu bude proplacena poměrná část členského poplatku, která odpovídá zbývající době platnosti předplatného,
 • v mimořádných případech informovat ostatní registrované Hosty a Hostitele o zvlášť neetickém nebo podvodném jednání registrovaného Hostitele nebo Hosta, dotyčný o této skutečnosti bude informován předem. 

 

Poskytovatel služeb nenese žádnou odpovědnost vyplývající ze vztahu mezi Hostem a Hostitelem, ani za případné škody vzniklé Hostu nebo Hostiteli vzniklé v souvislosti s poskytováním těchto služeb.

Služby a povinnosti Hostitele

Hostitel se přijetím těchto Obchodních podmínek zavazuje:

 • Na základě předchozí telefonické domluvy a svého výslovného souhlasu umožnit Hostu až 48 hodin stání karavanu nebo obytného vozidla označeného platnou samolepkou CESTUJ-OCHUTNEJ v předem domluveném termínu. Neznamená to povinnost Hostitele vždy  s návštěvou hosta souhlasit, především z důvodu obsazenosti místa nebo jiného důvodu na straně Hostitele. Hostitel není povinnen sdělovat nebo obhajovat důvody zamítnutí, bere však na vědomí, že častá nebo trvalá nedostupnost místa může odrazovat případné budoucí zájemce.
 • Jako předem sjednanou úplatu za výše uvedených až 48 hodin trvající stání je oprávněn přijmout nákup svého zboží nebo služeb v minimální hodnotě 399,- Kč (včetně DPH) nebo přijmout předem sjednanou výpomoc přibližně v odpovídající výši. Hostitel může požadovat i přímou úhradu této částky, avšak pouze za podmínky souhlasu Hosta, tedy vždy nejprve nabízí variantu nákupu svého zboží, služeb nebo výpomoc jako formu úhrady.
 • Při příjezdu zajistit navedení Hosta na jeho parkovací místo, a to osobně nebo prostřednictvím znalé osoby.
 • Poskytnout na vyžádání po dobu stání karavanu Hostu základní pomoc v nesnázích, jako je například telefonická pomoc s nalezením místa, nasměrování na servis, čerpací stanici, stanici první pomoci, lékárnu. To se netýká finančně nebo časově náročných pomocí, jako je odvoz Hosta, průvodcovství, nákupy, zajištění odtahu a podobně.
 • Informovat hosta o stavu a dostupnosti parkovacího místa. Doporučujeme Hostiteli, aby si při telefonickém kontaktu s Hostem ověřil především rozměry vozu, jeho váhu a počet členů posádky. Některá obytná vozidla mohou mít až deset tun, přívěs o délce 6 metrů může být tažen dodávkovým vozidlem, taktéž o délce 6 m. 

 

Hostitel je oprávněn:

 • Zakázat vjezd Hosta a neposkytnout služby, pokud vozidlo hosta nebo počet členů posádky neodpovídá předchozí domluvě, případně vozidlo není označeno platnou neporušenou samolepkou CESTUJ-OCHUTNEJ.
 • Vykázat Hosta, pokud jeho chování nebo chování posádky jeho vozidla odporuje dobrým mravům, ruší noční klid nebo porušuje předem sjednaná pravidla.
 • Požadovat úhradu za poskytnutí dalších služeb spojených s karavanovým stáním, jako je například připojení na 230 V, poskytnutí pitné/užitkové vody, poskytnutí možnosti vypustit odpadní vodu nebo vylití chemické toalety karavanu (pozor, chemické náplně toalet mohou obsahovat nebezpečné chemikálie – pokud předpokládáte užití septiku, zjistěte si u Hosta předem, jakou náplň používá).
 • Nabízet za úhradu jakékoliv další služby, prodloužit za libovolných podmínek pobyt Hosta.
 • Přijímat za svých komerčních podmínek své zákazníky mimo systém CESTUJ-OCHUTNEJ, tyto Obchodní podmínky nezakládají žádnou formu exkluzivity spolupráce.
 • Vyžádat odstranění všech nebo některých svých záznamů na webu CESTUJ-OCHUTNEJ.CZ, to bude provedeno nejpozději do tří pracovních dní od přijetí požadavku.

Povinnosti Hosta

Host bere na vědomí a souhlasí s těmito svými povinnostmi:

 • Vždy před příjezdem k Hostiteli  ho v dostatečném časovém předstihu kontaktovat a sjednat své stání. Hostiteli předávat pouze pravdivé a úplné informace, především o vozidle, počtu a skladbě posádky a svém členství Hosta v CESTUJ-OCHUTNEJ.
 • Host souhlasí s tím, že za stání po dobu od 1 hodiny do 48 hodin může Hostitel požadovat nákup svých služeb nebo zboží v hodnotě 399,-Kč či výpomoc v odpovídajícím rozsahu nebo úhradu v této výši.
 • Host se po dobu svého pobytu na pozemcích a v prostorách Hostitele řídí pravidly a pokyny Hostitele, platnou legislativou a slušnými mravy. Totéž je povinen zajistit u zbytku své posádky.
 • Host bere na vědomí, že podmínky čerpání dalších služeb (například výlevka WC, výlevka šedé vody, připojení na 230 V, wifi, poskytnutí pitné nebo užitkové vody) záleží na podmínkách Hostitele a mohou být zpoplatněny. 
 • Host se musí chovat tak, aby nedocházelo k rušení případných dalších Hostů nebo poškozování jejich majetku nebo majetku Hostitele a jejich oprávněných zájmů.
 • Host je plně odpovědný za své vozidlo a věci v něm uložené. To znamená především zvážení vhodnosti jak příjezdové cesty, tak parkovacího stání. Hostitel nenese odpovědnost za poškození vozidla při příjezdu a stání. Prosím, veďte v patrnosti, že vaši Hostitelé nemusí mít dostatečné zkušenosti s tím, co je ještě vhodné právě pro Vaše vozidlo – od stavu povrchu (podmáčení, nerovnosti) až po překážky, jako jsou větve stromů na příjezdové cestě, nebo parkovacím místě.

Sankce a náhrada škody

Poskytovatel je oprávněn jako jedinou a nejvyšší sankci při nedodržení těchto Obchodních podmínek zrušit členství Hostitele a jeho záznamy míst na webu CESTUJ-OCHUTNEJ.CZ, a to postupem dle kapitoly „Služby webu“ těchto Obchodních podmínek .

Poskytovatel je oprávněn jako jedinou a nejvyšší sankci při nedodržení těchto Obchodních podmínek zrušit členství Hosta a platnost jeho výhod, a to postupem dle kapitoly „Služby webu“ těchto Obchodních podmínek.

Host konstatuje a souhlasí, že nejvyšší škoda, která mu může vzniknout a kterou je oprávněn nárokovat v případě nedodržení těchto Obchodních podmínek Poskytovatelem odpovídá poměrné výši zaplaceného předplatného od doby, kdy k takovému prokazatelnému porušení Obchodních podmínek došlo do konce období platnosti předplatného.

Poskytovatel a Hostitel konstatují a souhlasí, že z titulu bezúplatně poskytovaných Služeb webu je nárokovatelná náhrada prokázané škody navzájem omezena výší 1 000,- Kč.

Odstoupení Hosta

Host je oprávněn do 14 kalendářních dní od úhrady členského poplatku odstoupit od čerpání této Služby. Tuto informaci je povinen doručit písemně na adresu Poskytovatele, a to doporučeným dopisem s uvedením čísla účtu a banky pro vrácení členského poplatku. Poskytovatel je pak povinen do 15 kalendářních dní od prokazatelného doručení vrátit na uvedený účet plnou výši uhrazeného členského poplatku. Prosíme, raději tuto informaci zašlete i mailem/zadejte do formuláře podpory na webu CESTUJ-OCHUTNEJ, chceme se v těchto případech vyhnout zbytečným sporům.

Vzhledem k charakteru poskytovaných služeb Hostu, není po výše uvedené době možné odstoupení Hosta bez udání důvodu nebo z jiných důvodů, než jsou uvedeny v těchto Obchodních podmínkách.